இந்தியா

”விபத்தை அரசியல் ஆக்கவில்லை; ஆனால் விபத்துக்கு யார் பொறுப்பு?”

”விபத்தை அரசியல் ஆக்கவில்லை; ஆனால் விபத்துக்கு யார் பொறுப்பு?”

00 Comments

Leave a comment