உலகம்

சார்ஜ் போட்டு வைத்திருந்த ஐபோன்.. தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம் உரிய பதிலளிக்காத ஆப்பிள் நிறுவனம்

சார்ஜ் போட்டு வைத்திருந்த ஐபோன்.. தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம் உரிய பதிலளிக்காத ஆப்பிள் நிறுவனம்

00 Comments

Leave a comment